English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Výňatky z knihovního řádu

 1. Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zaregistrovaným čtenářům, kteří za ně ručí po celou dobu trvání výpůjčky.
 2. Při zápisu čtenář předkládá svůj platný občanský průkaz. Na písemné přihlášce svým podpisem stvrzuje, že se zavazuje dodržovat výpůjční řád.
 3. Děti do 15 let se mohou přihlásit do knihovny pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů (podpis a datum narození na přihlášce).
 4. Registrační poplatek se platí vždy na rok (365 dní) a umožňuje čtenáři využívat služeb všech oddělení a poboček knihovny ve městě.
 5. Výpůjční doba knih je zpravidla 30 kalendářních dní, u časopisů a ostatních dokumentů 14 dní. Po včasné domluvě s obsluhou knihovny lze výpůjční dobu prodloužit.
 6. Knihy zařazené do příručních knihoven se půjčují pouze prezenčně.
 7. Čtenář může využívat všech katalogů a pomůcek, které jsou čtenářům určeny, má právo požádat o zamluvení půjčené knihy, v případě naučné literatury, kterou knihovna ve svém fondu nemá, lze požádat o meziknihovní výpůjční službu.
 8. Čtenář může využívat (za příslušný poplatek dle ceníku) kopírovací služby knihovny.
 9. Povinností čtenáře je ihned knihovně ohlásit změnu jména, adresy, příp. ztrátu čtenářského průkazu.
 10. Při nedodržení výpůjčního řádu jsou na čtenáři vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 11. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně porušuje výpůjční řád nebo svým nevhodným chováním narušuje chod půjčovny.
knihovna@knih-ck.cz